Aanvraag financiële bijdrage en contact Afdrukken

Aanvraag financiële bijdrage en contact

In jaren waarin nieuwe sollicitanten worden toegelaten (zie: 'Programma') kan een sollicitatieformulier met het geldende reglement van toekenning worden aangevraagd bij:

Stichting Hendrik Nannes en Catrijn Epes-leen

p.a. mevr. F.B. Teernstra

Snekerpoort 20

8701 HL Bolsward

e-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

De formulieren c.a. worden verzonden tussen 1 januari en 1 maart en moeten, volledig ingevuld en voorzien van alle vereiste bijlagen, binnen zijn vóór 1 mei d.a.v. Beoordeling van de sollicitaties vindt plaats in april en mei, waarbij recente gegevens m.b.t. inkomen en studieresultaten worden gevraagd.

Onjuist ingevulde of onvolledige sollicitaties worden niet in behandeling genomen.

De beslissing inzake de toekenning van studiebijdragen wordt doorgaans genomen in juni, uitbetaling volgt vóór 1 december d.a.v.

Aan de toekenning is een inkomenslimiet verbonden van E 64.000,te vermeerderen met E 5.400 per tot het gezin behorend ander kind (dus m.u.v. de sollicitant).

Dit betreft voor een ongehuwde, niet samenwonende sollicitant: de som van de belastbare inkomens van de sollicitant en zijn/haar ouders.Het inkomen van de ouders wordt meegeteld tot het jaar waarin de sollicitant de 27-jarige leeftijd bereikt.

Voor een gehuwde/samenwonende sollicitant betreft dit: de som van de belastbare inkomens van de sollicitant en zijn/haar echtgenoot/partner.