Het testament Afdrukken

Aangenomen wordt dat het leen rond het jaar 1500 is ingesteld, een testament of instellingsbrief ontbreekt echter.

Door het ontbreken van duidelijke regels heerste van oudsher achterdocht jegens zowel de bestuurssamenstelling als jegens hetgeen er omtrent dit leen gebeurde. In de loop van de eeuwen heeft dit geleid tot grote problemen en onenigheid inzake de bestemming van de beschikbare middelen. Gedeputeerde Staten van Friesland en zelfs de minister moesten soms als scheidsrechter fungeren.

Om aan de problemen een eind te maken zijn de reglementen van het leen in 1918 door Gedeputeerde Staten van Friesland voor het eerst vastgesteld.

Bron: Drs. G. Abma, `De Vier Bolswarder Lenen `, Het Witte Boekhuis, Bolsward 1979