Het testament Afdrukken

Op 13 augustus 1478 maakt Altger Douwesz Houckama zijn testament.

Hierin wordt een leen, hier pronda genoemd, ingesteld op het Kruis-altaar van de Oldehove te Bolsward. Oldehove is de oude naam van de Martinikerk. Het testament is gesteld in het oudfries, een vertaling in het Nederlands is daarom toegevoegd.

De passage waarin het leen wordt ingesteld luidt als volgt:

`Item opdat sijn testament, codicil jefta lesta wolla toe bert halden wirden, soe macket hij executoors van sijn lesta wolla dat tree haedpresteren toe Bolswerdt ende Tijaerdt Juwinga jeff jen dier Juwingahuis bijwenneth ende dae fijouwer Raetslijoede ende disse voors. executoers to tzeesen op disse pronda vors. ende te tzesen een van sijn bloet indain dat sij nuth ende bequaem daertoe sijnt.

Item hij wol dat disse pronda voors. schel wesse toe Aldehouw toe Bolswert oppa Cruijs-altaer, soe lang als deer een altaer compt van dat heijlige Sacrament ende dan da pronda op dat Altaer toe wessen ende naet oppet Cruijsaltaer.`

Vertaling:

`Opdat aan zijn testament, codicil of laatste wil zorgvuldig vastgehouden wordt, benoemt hij tot executeurs van zijn laatste wil de drie hoofdpriesters te Bolsward en Tijaard Juwinga of degene die het Juwingahuis bewoont, met daarbij de vier raadslieden. Deze voorn. executeurs moeten iemand op het voorn. leen kiezen, en wel een van zijn bloed kiezen indien zij daartoe geschikt en bekwaam zijn. Hij wil dat dit leen voorn. verbonden zal zijn aan de Oldehove te Bolsward, op het Kruis-altaar;

tot zolang er een altaar komt van het Heilige Sakrament want dan moet het leen op dat altaar en niet op het Kruis-altaar`

 

Bron: Drs. G. Abma, `De Vier Bolswarder Lenen`, Het Witte Boekhuis, Bolsward 1979