ANBI

Publicatie gegevens Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Openbare gegevens Algemeen Nut Beogende Instelling

DE VIER OUDE BOLSWARDER STUDIELENEN

Naam

Vereniging De Vier Oude Bolswarder Studielenen

KvK nummer 69639760.

Doel: het gezamenlijk beleggen van het vermogen van vier stichtingen die ieder als doel hebben het verstrekken van studiebijdragen aan studenten H.B.O., W.O. en promovendi.

Fiscaal nummer

Beschikking d.d. 3 mei 2010, nummer 8201 24 631

Contactgegevens

p.a. mevr. F.B. Teernstra, administrateur-secretaris

Snekerpoort 20a.

8701 HL Bolsward

e-mailadres: f.teernstra@pkgroep.nl

Gegevens bestuur

Stichting Houckema-leen

Stichting Hendrik Nannes en Catrijn Epes-leen

Stichting Wybenga-leen

Stichting Hettema-Heerema-leen

Administrateur-secretaris: mevr. F.B. Teernstra te Bolsward.

Administrateur-ontvanger: dhr. S.G. Zijlstra te Workum.

Beleidsplan

In de vergadering van 23 november 2021 is besloten voor het studiejaar 2022/2023 acht (8) nieuwe studenten toe te laten.

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders wordt een presentiegeld per vergadering betaald dat binnen de wettelijke normen blijft alsmede een reiskostenvergoeding gebaseerd op de kostprijs van het vervoer.

Doelstelling

Voor een omschrijving van de doelstelling verwijzen wij u naar de gegevens van de afzonderlijke studielenen op deze website.

Verslag van de activiteiten

In het jaar 2021 (studiejaar 2021/2022) zijn aan 8 studenten bijdragen toegekend.

Financiële verantwoording

De Vier Oude Bolswarder Studielenen zijn zuivere vermogensfondsen die de opbrengsten van het ter beschikking staande vermogen nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling. Gepubliceerd worden de samengetelde cijfers van de vier exploitatierekeningen.

De financiële verantwoording over het jaar 2021 luidt als volgt: (x € 1.000), getallen met – zijn negatief.

Opbrengsten Uitkomst 2021 Uitkomst 2020
   
Ongerealiseerd rendement van vermogen 43 -121
Gerealiseerd rendement van vermogen 241 144
Herbelegging 1) -70 -34
Overige opbrengsten 4 7
Subtotaal 218 4
Toevoeging reserve ongerealiseerd rendement 0 0
Toevoeging bestemmingsreserve bijdragen -283 -140
Onttrekking bestemmingsreserve bijdragen 140 48
Onttrekking reserve ongerealiseerd rendement -44 120
Subtotaal 31 24
Kosten
Bestuurs- en administratiekosten 15 12
Kosten geschiedschrijving (boek)
Subtotaal, beschikbaar voor bijdragen 16 12
Toegekende bijdragen  16 12
Resultaat 0 0

 

1) Betreft herbelegging ter compensatie van de inflatie.

 

De financiële gegevens over 2022 worden gepubliceerd nadat de jaarrekening over dat jaar is goedgekeurd en vastgesteld.

Publicatie boek 2018

In juni 2018 is het boek verschenen ‘De Vier Oude Bolswarder Studielenen, middeleeuwse stichtingen met een eigentijdse opdracht’, geschreven door de historicus dr. Gerben E. de Vries te Groningen. Het boek beschrijft niet alleen op boeiende wijze de geschiedenis van de Bolswarder Lenen tot in het heden, maar biedt ook een breed beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van het Friese studieleen door de eeuwen heen.

Het boek is verkrijgbaar bij Het Boekhuis, Appelmarkt 6 Bolsward, 0515-577717, e, bolsward@hetboekhuis.nl De prijs bedraagt € 20 exclusief €5 verzendkosten.