Hettema-Heerema-Leen

Aangenomen wordt dat het leen rond het jaar 1500 is ingesteld, een testament of instellingsbrief ontbreekt echter.

Door het ontbreken van duidelijke regels heerste van oudsher achterdocht jegens zowel de bestuurssamenstelling als jegens hetgeen er omtrent dit leen gebeurde.

In de loop van de eeuwen heeft dit geleid tot grote problemen en onenigheid inzake de bestemming van de beschikbare middelen. Gedeputeerde Staten van Friesland en zelfs de minister moesten soms als scheidsrechter fungeren.

Om aan de problemen een eind te maken zijn de reglementen van het leen in 1918 door Gedeputeerde Staten van Friesland voor het eerst vastgesteld.

Bron: Drs. G. Abma, `De Vier Bolswarder Lenen `, Het Witte Boekhuis, Bolsward 1979

Programma
Het bestuur heeft besloten in haar vergadering van 28 november 2023 voor het studiejaar 2024/2025 voor alle vier de lenen, in zijn totaal 7 nieuwe studenten toe te laten.

Naast de preferente studenten, welke vorig jaar ook een bijdrage hebben ontvangen, mogen ook nieuwe sollicitanten solliciteren. De bijdrage is E 2.175 per jaar en kan gedurende maximaal 6 jaren worden toegekend. Over het jaar van afstuderen wordt geen bijdrage toegekend. Voor een promovendus bedraagt de bijdrage in de druk- en publicatiekosten van het proefschrift maximaal E 2.670. De bijdragen hebben het karakter van een gift.

Publicatie boek 2018

In juni 2018 is het boek verschenen ‘De Vier Oude Bolswarder Studielenen, middeleeuwse stichtingen met een eigentijdse opdracht’, geschreven door de historicus dr. Gerben E. de Vries te Groningen. Het boek beschrijft niet alleen op boeiende wijze de geschiedenis van de Bolswarder Lenen tot in het heden, maar biedt ook een breed beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van het Friese studieleen door de eeuwen heen.

Het boek is verkrijgbaar bij Het Boekhuis, Appelmarkt 6 Bolsward, 0515-577717, e, bolsward@hetboekhuis.nl De prijs bedraagt € 20 exclusief €5 verzendkosten.