Aanvraag financiële bijdrage en contact Hettema-Heerema-Leen

Aanvraag financiële bijdrage en contact

In jaren waarin nieuwe sollicitanten worden toegelaten (zie ‘Programma’) kan een sollicitatieformulier met het geldende reglement van toekenning en worden gedownload via deze website.

Stichting Hettema-Heerema-leen
p.a. mevr. F.B. Teernstra
Snekerpoort 20
8701 HL Bolsward
e-mailadres: f.teernstra@pkgroep.nl

De formulieren c.a. kunnen worden gedownload tussen 1 januari en 1 maart en moeten, volledig ingevuld en voorzien van alle vereiste bijlagen, binnen zijn vóór 1 mei d.a.v.
Beoordeling van de sollicitaties vindt plaats in april en mei, waarbij recente gegevens m.b.t. inkomen en studieresultaten worden gevraagd. Onjuist ingevulde of onvolledige sollicitaties worden niet in behandeling genomen.De beslissing inzake toekenning van de studiebijdragen wordt doorgaans genomen in juni, uitbetaling volgt vóór 1 december d.a.v.. De formulieren dienen digitaal via deze website te worden ingediend.

Aan de toekenning is een inkomenslimiet verbonden van E 67.000, te vermeerderen met E 5.700 per ander, tot het gezin behorend kind (dus m.u.v. de sollicitant).
Dit betreft voor een ongehuwde, niet samenwonende sollicitant: de som van de belastbare inkomens van de sollicitant en zijn/haar ouders. Het inkomen van de ouders wordt meegeteld tot het jaar waarin de sollicitant de 27-jarige leeftijd bereikt.
Voor een gehuwde/samenwonende sollicitant betreft dit: de som van de belastbare inkomens van de sollicitant en zijn/haar echtgenoot/partner.

Publicatie boek 2018

In juni 2018 is het boek verschenen ‘De Vier Oude Bolswarder Studielenen, middeleeuwse stichtingen met een eigentijdse opdracht’, geschreven door de historicus dr. Gerben E. de Vries te Groningen. Het boek beschrijft niet alleen op boeiende wijze de geschiedenis van de Bolswarder Lenen tot in het heden, maar biedt ook een breed beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van het Friese studieleen door de eeuwen heen.

Het boek is verkrijgbaar bij Het Boekhuis, Appelmarkt 6 Bolsward, 0515-577717, e, bolsward@hetboekhuis.nl De prijs bedraagt € 20 exclusief €5 verzendkosten.