Privacy

PRIVACYBELEID
REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN

Waarin het privacy-beleid is vastgelegd, zoals vereist in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.Gegevens van de organisaties waarop het register van toepassing is:

Stichting Wijbenga-leen
Stichting Houckema-leen
Stichting Hettema-Heerema-leen
Stichting Hendrik Nannes en Catrijn Epes-leen
Samenwerkend in de Vereniging De Vier Oude Bolswarder Studielenen en alle gevestigd te Bolsward.
Het register geldt voor de verwerkingsactiviteiten van de hiervoor genoemde Vereniging en van elk van de stichtingen afzonderlijk.
Contactgegevens: p.a.mevr. F.B. Teernstra, Snekerpoort 20, 8701 HL Bolsward t. 06-47007300, administrateur-secretaris van de organisatie.
Website: devieroudebolswarderstudielenen.nl
E-mailadres: f.teernstra@pkgroep.nl

2.Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Doel is de beoordeling van aanvragen om toekenning van- en uitbetaling van- studiebijdragen aan personen die daar in een door hen ingediend standaard-sollicitatieformulier om verzoeken, overeenkomstig de bepalingen in het aan de sollicitant verstrekt Reglement van Toekenning. Grondslag voor de gegevensverwerking is de door sollicitanten gegeven toestemming.

3. Categorieën van persoonsgegevens:

Op het sollicitatieformulier en bijlagen worden de volgende gegevens verstrekt:

Naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, volledig adres met postcode. Kopie van een geldig legitimatiebewijs;
Bewijsstukken inzake eventuele afstamming van de stichters van de studielenen;
Telefoonnummer en e-mailadres;
Bankrekeningnummer;
Naam inrichting waaraan nu een opleiding wordt genoten, met bewijs van inschrijving en van de behaalde resultaten;
Omschrijving van de (voorgenomen) studie met vermelding van beoogd jaar van afstuderen.

Financiële gegevens: Opgave van namen en geboortedata van andere, tot het gezin van de sollicitant behorende kinderen; opgave van het inkomen van de sollicitant, zijn/haar partner en/of vader en moeder. Kopieën van definitieve aanslagen Inkomstenbelasting.

4. Organisatorische aspecten: procedures en beschermingsmaatregelen

De sollicitaties, bestaande uit het sollicitatieformulier en de daarbij gevoegde bijlagen (zie onder 3), worden beoordeeld door een commissie bestaande uit twee personen: de administrateur en een bestuurslid. De commissie vat de gegevens van de sollicitatie samen in een formulier Beoordeling Sollicitatie, voorzien van een voorstel aan het Bestuur (Toekennen, toekennen onder voorwaarden of afwijzen).
Dit Beoordelingsformulier wordt in de vergadering voorgelegd aan het bestuur dat een besluit neemt. Het formulier Beoordeling Sollicitatie wordt, nadat een besluit is genomen, ter vergadering door de administrateur ingenomen.
Indien de bijdrage wordt toegekend ontvangt de sollicitant/begunstigde een Akte van Toekenning, eventueel een Akte van Toekenning Onder Voorwaarden. In deze akte zijn de volgende gegevens opgenomen: Naam en voornaam, Nakomeling van de stichters ja/nee, geboorteplaats en datum, adres en woonplaats, naam van de inrichting van onderwijs en studierichting, en eventueel gestelde voorwaarden.
Een kopie van de akte van Toekenning wordt als bijlage toegevoegd aan de jaarrekening van het betreffende jaar.
Het sollicitatieformulier met de bijlagen en het beoordelingsformulier blijven in bewaring bij de administrateur die de stukken bewaart in zijn kantoor, dat niet voor derden toegankelijk is. Geen van de hiervoor genoemde stukken worden gedeeld met derden. De Akten van Toekenning worden bovendien opgeslagen op de computer van de administrateur, welke computer beveiligd is met een internet beveiligingsprogramma.
Per begunstigde worden de volgende gegevens vastgelegd in een fysiek, permanent Register van Begunstigden: Naam, geboorteplaats en datum, omschrijving van de studie, jaren waarin een bijdrage is toegekend. Dit register wordt bewaard in het kantoor van de administrateur.
De sollicitatieformulieren met bijlagen en de Beoordelingsformulieren worden na uiterlijk vijf (5) jaren vernietigd. Bewaard worden: De Akten van Toekenning, in de jaarrekening en digitaal, en de vastlegging in het Register van Begunstigden.
Verantwoordelijk voor de handhaving van het privacy beleid is de Voorzitter/secretaris-ontvanger van de vier Stichtingen.
Alle bestuursleden en de administrateur zijn gebonden aan geheimhouding van de persoonsgegevens die zij in de uitoefening van hun functie onder ogen krijgen.

5. Rechten van betrokkenen

Sollicitanten/begunstigden hebben het recht van informatie, inzage, correctie, verwijdering, beperking van en overdracht van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verzoeken kunnen worden gericht aan de hiervoor, onder 1 genoemde administrateur.

Bolsward, 11 april 2018

Publicatie boek 2018

In juni 2018 is het boek verschenen ‘De Vier Oude Bolswarder Studielenen, middeleeuwse stichtingen met een eigentijdse opdracht’, geschreven door de historicus dr. Gerben E. de Vries te Groningen. Het boek beschrijft niet alleen op boeiende wijze de geschiedenis van de Bolswarder Lenen tot in het heden, maar biedt ook een breed beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van het Friese studieleen door de eeuwen heen.

Het boek is verkrijgbaar bij Het Boekhuis, Appelmarkt 6 Bolsward, 0515-577717, e, bolsward@hetboekhuis.nl De prijs bedraagt € 20 exclusief €5 verzendkosten.