Wijbenga-leen

Het Wijbenga leen werd ingesteld op 4 oktober 1452, toen Bauck, de huisvrouw van Hessel (`Bauck Hessels- wijff`) haar testament maakte. De betreffende passage, die in het oud-fries is gesteld, luidt als volgt:

`Item voort, om haer ziel silligheidt ende voor faer ende moeder ende haere kijnderen ende alle haere frijeune zielen, ende voor alle tuestere secken dir verietten sijn ende naet foorclaert, soo ordonneert hija een pronda in Sinte Martens tzercke tot Bolswardt thij Godes Eere ende Sinte Nicolaes ende Sint Jans Baptist ende iout thij da pronda Wijbenga goed oppa Nijland, alsoo graet als `t nu is, ende die landzeta bijsget, dat huis der hijo nu in wennet ende fijoure pondte op Englameden ende dir tho bespreckt een heel miswade met een tholck van trijtich laed silvers ende die aerste priester op da pronda wil hija dat Maester Dirck dir pronda besittet, schil wesse, hij wil, oft toe lijff sie, ende thij da pronda soo schillet dir neij da trije haedpriesteren toe Bolsward habbe altijda sijn frija ker, hwae dat hija tzese willet sonder des Steds to sidsen ieff oers emmen. Enda altijda soo schillet hija een priester tzesa van haer bloed alsoo langh als dir ijs een tho lijff; oers soo moege hija tzesa hwa dat hija willet als voors. is`.

Vertaling:

Voorts gelast zij voor de zaligheid van haar ziel en de zielen van vader en moeder en haar kinderen en al diegene die haar na staan, en voor alle duistere zaken die zijn vergeten en niet opgehelderd, een leen in de kerk van Sint Maarten te Bolsward, ter ere van God en van Sint Nicolaas en van Sint Johannes de Doper; zij geeft aan het leen de Wijbenga-boerderij te Nijland, zo groot als deze nu is en de pachter haar gebruikt, alsook het huis waar hij nu in woont en tevens vier pondematen op Englamieden; daarenboven laat zij hiervoor een misgewaad met een kelk van dertig lood zilver na. De eerste priester van het leen, zo wil zij, zal zijn meester Dirck die over het leen beschikt; als hij wil en ertoe in staat is. Vervolgens zullen voor het leen de drie hoofdpriesters te Bolsward altijd vrij hun keuze maken, wie zij ook willen kiezen; zonder dat het stadsbestuur of iemand anders iets hierover heeft te zeggen. En altijd moeten zij een priester kiezen van haar bloed zo lang er een voorhanden is. In het andere geval mogen zij kiezen wie zij willen, zoals gezegd is.

Bron: Drs. G. Abma, `De Vier Bolswarder Lenen`, Het Witte Boekhuis, Bolsward 1979

Programma
Het bestuur heeft besloten in haar vergadering van 28 november 2023 voor het studiejaar 2024/2025 voor alle vier de lenen, in zijn totaal 7 nieuwe studenten toe te laten.

Naast de preferente studenten, welke vorig jaar ook een bijdrage hebben ontvangen, mogen ook nieuwe sollicitanten solliciteren. De bijdrage is E 2.175 per jaar en kan gedurende maximaal 6 jaren worden toegekend. Over het jaar van afstuderen wordt geen bijdrage toegekend. Voor een promovendus bedraagt de bijdrage in de druk- en publicatiekosten van het proefschrift maximaal E 2.670. De bijdragen hebben het karakter van een gift.

Publicatie boek 2018

In juni 2018 is het boek verschenen ‘De Vier Oude Bolswarder Studielenen, middeleeuwse stichtingen met een eigentijdse opdracht’, geschreven door de historicus dr. Gerben E. de Vries te Groningen. Het boek beschrijft niet alleen op boeiende wijze de geschiedenis van de Bolswarder Lenen tot in het heden, maar biedt ook een breed beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van het Friese studieleen door de eeuwen heen.

Het boek is verkrijgbaar bij Het Boekhuis, Appelmarkt 6 Bolsward, 0515-577717, e, bolsward@hetboekhuis.nl De prijs bedraagt € 20 exclusief €5 verzendkosten.